Chứng chỉ của chúng tôi

CHỨNG NHẬN ISO9001

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI QINGDAO ZHANHUA đã hoàn thành thành công đợt đánh giá tái chứng nhận toàn diện ISO 9001: 2015. Được thực hiện hàng năm, cuộc đánh giá đã được hoàn thành thành công mà không xác định được sự không phù hợp nào.

Trong quá trình kiểm tra, các quy trình quản lý đảm bảo chất lượng của ZhanHua đã được soi dưới kính hiển vi. Đăng ký ISO là một quá trình chuyên sâu không dễ đạt được hoặc duy trì. Cảm ơn tất cả nhân viên ZhanHua đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo một kết quả thành công.

Hệ thống quản lý chất lượng và cơ cấu tổ chức của chúng tôi đã được kiểm toán bởi QMS International, một tổ chức chứng nhận ISO hàng đầu chuyên về chất lượng và an toàn của nhiều ngành, sản phẩm, quy trình và hệ thống trong hơn 15 năm.